Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Η Καλλιτέρα Διαμονή εις την Ελλάδα

Το περιοδικό “ΕΛΛΑΣ”, που κυκλοφορούσε την πρώτη δεκαετία του περασμένου αιώνα, έκανε ένα δημοψήφισμα, για να βρεθεί το μέρος της Ελλάδας στο οποίο η διαμονή ήταν η πλέον ευχάριστος. Η έρευνα, σε μορφή δημοψηφίσματος, έγινε στο δεύτερο φύλλο του περιοδικού, στις 16 Δεκεμβρίου του 1907.
Στο αρχείο του αείμνηστου πατριώτη μας Τάσου Ζωχιού, βρήκαμε ένα γκάλοπ εκείνης της εποχής, που αναδεικνύει την Κέρκυρα ως τον πλέον ιδανικό τόπο διαμονής.
Το κείμενο της εφημερίδας, έλεγε:

 Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Εις το δεύτερον φύλλον, είχαμεν την εξής ερώτησιν: “Εκτός των Αθηνών και του Πειραιώς, εις ποίαν πόλιν, ή νήσον, ή χωρίον της Ελλάδος, είναι πλέον ευάρεστος η διαμονή;
Προς απάντησιν δε, εγένετο πανελλήνιον δημοψήφισμα, δια να καταδείξει “το καλλίτερον ως διαμονήν μέρος της Ελλάδος”.
Το δημοψήφισμα επέτυχεν καταπληκτικώς.
Ελάβομεν επί δελτίων, επτακοσίας είκοσι δύο (722) ψήφους. Έκαστον δελτίον αντιπροσώπευε μίαν ψήφον.
Εκ τούτων έλαβον κατά σειράν:

Η Κέρκυρα             205
Αι Πάτραι              54
Η Ζάκυνθος             54
Αι Καλάμαι             35 
Η Τρίπολις             35                                           
Ο Πόρος                33
Η Λευκάς               32
Η Κεφαλληνία           30
Τα Καλάβρυτα           29
Το Αίγιον              29
Η Χαλκίς               29
Η Σύρος                27
Τα Φιλιατρά            17
Το Λουτράκι            16 
Αι Σπέτσαι             16 
Ο Βόλος                15 
Η Τήνος                14 
Η Θήρα                 14 
Η Ελευσίς              12
Η Μύκονος              10
Η Δελαγράτσια (Σύρος)   1
Το Γαλατάρ (Τροιζηνίας) 1
Η Θάνα (Αρκαδίας)       1
Η Κηφισσία              1
Το Φάληρον              1
Η Ακρόπολις             1

Εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εις τα οποία δεν λαμβάνονται υπ' όψιν αι τρεις τελευταίαι απαντήσεις, προκύπτει ότι την πρώτην νίκην κατήγαγεν η Κέρκυρα και με μεγάλην μάλιστα πλειοψηφίαν.

Όπως βλέπουμε, η Κέρκυρα ήτανε πάντα καλή και ελκυστική. Ίσως θα πρέπει να θυμηθούμε, ότι η υπόλοιπη Ελλάδα είχε μείνει πίσω σε θέματα διαβίωσης και πολιτισμού, ενώ η Κέρκυρα με εναλλασόμενης εθνικότητας κυβερνήτες, θύμιζε από τότε Ευρώπη.